سختی سنج برینل رومیزی NOVOTEST TB-B-C

سختی سنج برینل رومیزی NOVOTEST TB-B-C

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

سختی سنج رنگ Buchholz Coating Hardness Tester NOVOTEST BH-2815

سختی سنج رنگ Buchholz Coating Hardness Tester NOVOTEST BH-2815

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

سختی سنج فلز رومیزی راکول NOVOTEST TB-R

سختی سنج فلز رومیزی راکول NOVOTEST TB-R

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میکرو سختی سنج فلز ویکرز NOVOTEST TB-MCV-1

میکرو سختی سنج فلز ویکرز NOVOTEST TB-MCV-1

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

اپلیکاتور رنگ فیلم کش Film Applicator NOVOTES

اپلیکاتور رنگ فیلم کش Film Applicator NOVOTES

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

سختی سنج رنگ مدادی NOVOTEST PH-3363

سختی سنج رنگ مدادی NOVOTEST PH-3363

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

دیجیتال سختی سنج فلز برینل NOVOTEST TB-B-CM

دیجیتال سختی سنج فلز برینل NOVOTEST TB-B-CM

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

ضخامت سنج رنگ و لعاب نووا تست مدل NOVOTEST TP-1

ضخامت سنج رنگ و لعاب نووا تست مدل NOVOTEST TP-1

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

منفذ یاب رنگ و هالیدی دتکتور  NOVOTEST SPARK-1

منفذ یاب رنگ و هالیدی دتکتور NOVOTEST SPARK-1

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2